Modyfikacja asfaltu

Modyfikacja asfaltów polimerami ma na celu rozszerzenie przedziału temperaturowego (tzw. Przedziału Plastyczności), w którym dane lepiszcze będzie wykazywało właściwości lepkosprężyste. Głównym surowcem do produkcji asfaltów modyfikowanych na instalacjach GK ORLEN są specjalnie przygotowane asfalty, tzw. asfalty bazowe o odpowiednich właściwościach, kompatybilne ze stosowanymi polimerami. Modyfikator dodawany w procesie produkcji do asfaltu to najczęściej kopolimer blokowy Styren-Butadien-Styren, w skrócie – SBS, dlatego lepiszcza te nazywane są także elastomeroasfaltami.
przesuń w dół

Instalacja modyfikacji asfaltów polimerami

Na instalacjach produkcyjnych ORLEN Asfalt do wytwarzania asfaltów modyfikowanych stosuje się metodę fizyczną, opartą na mechanicznym wymieszaniu asfaltu z polimerem z ewentualnym dodatkiem środków sieciujących (ang. crosslinkers).

Polimer SBS wprowadza się do gorącego asfaltu bazowego, następnie całość kieruje się do młyna o dużej mocy ścinania, gdzie następuje zmielenie mieszaniny oraz jej finalne wymieszanie i ujednorodnienie. Gotowy produkt poddawany jest kontroli jakościowej w akredytowanych laboratoriach GK ORLEN.

Technologia produkcji polimeroasfaltów została tak zaprojektowana, aby mieszanina asfaltu i polimeru była stabilna i nie rozsegregowywała się w czasie składowania i transportu.

GK ORLEN posiada obecnie trzy instalacje produkcyjne polimeroasfaltów - w Płocku, w Trzebini oraz w Pardubicach (Czechy). Na rys. 1. przedstawiono schemat instalacji do modyfikacji asfaltów w Płocku.
Obie instalacje, w Płocku i w Trzebini sterowane są automatycznie przy użyciu systemu komputerowego DCS, co umożliwia pełną kontrolę procesu produkcji oraz odczyt danych procesowych z przeszłości.
przesuń w dół

Asfalty modyfikowane i wysokomodyfikowane polimerami

Asfalty modyfikowane i wysoko-modyfikowane polimerami

Asfalty modyfikowane oraz wysokomodyfikowane polimerami to grupa lepiszczy drogowych opracowana specjalnie z myślą o zwiększeniu trwałości nawierzchni asfaltowych i przeciwdziałaniu najczęstszym przyczynom zniszczenia – odkształceniom lepkoplastycznym pojawiającym się na drogach obciążonych ciężkim ruchem, spękaniom niskotemperaturowym warstw ścieralnych w okresie zimowym oraz spękaniom zmęczeniowym nawierzchni. Dzięki zastosowaniu w procesie produkcji asfaltu modyfikatora – elastomeru SBS (kopolimer styren-butadien-styren) osiąga się znaczące korzyści we właściwościach lepiszcza zarówno w wysokiej, jak i w niskiej temperaturze. Nawierzchnie asfaltowe, w których zastosowano asfalt modyfikowany są trwalsze w porównaniu z nawierzchniami wykonanymi z użyciem asfaltów drogowych.

Podstawowe różnice pomiędzy asfaltami drogowymi, asfaltami modyfikowanymi i wysokomodyfikowanymi w dwóch podstawowych parametrach lepiszcza: penetracji i temperatury mięknienia przedstawiono w sposób graficzny na rys. 2.
Rys. 2. Graficzne porównanie asfaltów drogowych, modyfikowanych i wysokomodyfikowanych w zakresie penetracji w 25ºC i temperatury mięknienia TPiK.
rysunek 2

kontakt

ORLEN Asfalt Sp. z o.o.
ul. Łukasiewicza 39
09-400 Płock
tel.: (+48) 24 256 98 74
fax: (+48) 24 367 91 09
e-mail: asfalt@orlen-asfalt.pl
www.orlen-asfalt.pl
Dział Badań i Rozwoju ORLEN Asfalt
tel.: +48 24 256 99 31
krzysztof.blazejowski@orlen.pl
doradztwo.technologiczne@orlen-asfalt.pl