Norma EN 14023

Od marca 2011 roku ORLEN Asfalt produkuje asfalty modyfikowane polimerami zgodnie z wymaganiami polskiej normy PN-EN 14023:2011. Norma PN-EN 14023 jest częścią pakietu norm europejskich dotyczących lepiszczy asfaltowych. W zakresie objętym normą produkowane są klasyczne asfalty modyfikowane ORBITON oraz od 2014 r. asfalty wysokomodyfikowane ORBITON HiMA.

Rys.1. Przyporządkowanie norm europejskich do różnych rodzajów lepiszczy. Kolorem została oznaczona omawiana norma
przyporządkowanie norm europejskich
Norma PN-EN 14023:2011, podobnie jak norma PN-EN 12591 dla asfaltów drogowych, jest normą mandatową, tzn. opracowaną na podstawie mandatu, tj. zlecenia Komisji Europejskiej. Początkowo wspierała ona zasadnicze wymagania dyrektywy UE dotyczące Wyrobów Budowlanych 89/106/EEC (EU Construction Products Directive 89/106/EEC tzw. CPD). Od dnia 01.07.2013 r. wyroby budowlane, w tym również lepiszcza asfaltowe, są objęte Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 305/2011, które ustanawia zharmonizowane warunki wprowadzania ich do obrotu na rynek.
Norma PN-EN 14023:2011 „Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Zasady klasyfikacji asfaltów modyfikowanych polimerami” nie jest typową normą ustalającą sztywne wymagania wobec poszczególnych gatunków asfaltów (jak np. większość zapisów w PN-EN 12591), ale jest normą klasyfikacyjną, w taki sam sposób jak norma do asfaltów wielorodzajowych. Klasyfikacyjną, tzn. zawierającą zestaw właściwości i przypisanych do nich szereg różnych poziomów wymagań. Zakłada ona, że każdy kraj członkowski CEN dokona wyboru właściwości i przypisanych do nich poziomów wymagań. Pozwala to każdemu z krajów wybrać odpowiednie parametry do określenia cech, jakimi powinny charakteryzować się lepiszcza modyfikowane stosowane na jego terenie. Podyktowane jest to zróżnicowanymi warunkami klimatycznymi panującymi w różnych częściach Europy, zróżnicowanymi dopuszczalnymi naciskami osi pojazdów oraz wieloma innymi czynnikami technologicznymi.
Norma PN-EN 14023:2011 zawiera zestaw właściwości podstawowych oraz zestaw właściwości dodatkowych, które zawarte są w trzech oddzielnych tablicach:
  • Tablica 1 – właściwości wymagane dla wszystkich asfaltów modyfikowanych polimerami;
  • Tablica 2 – właściwości powiązane z przepisami prawnymi lub innymi warunkami krajowymi;
  • Tablica 3 – dodatkowe właściwości.
Norma zawiera także pełne wymagania odnośnie oceny zgodności.
rozwińzwiń
przesuń w dół
Systematyka oznaczenia asfaltów modyfikowanych polimerami produkowanych zgodnie z Normą Europejską EN 14023 została przedstawiona w tablicy 1.
przesuń w dół

Krajowy dokument aplikacyjny - wymagania dla asfaltów modyfikowanych oraz wysokomodyfikowanych polimerami w Polsce

Krajowy dokument aplikacyjny - wymagania dla asfaltów modyfikowanych oraz wysoko-modyfikowanych polimerami w Polsce

Załącznik krajowy NA do normy PN-EN 14023:2011, opublikowany poprawką do normy Ap1:2014-04 z kwietnia 2014 r., to zbiór uzgodnionych właściwości i poziomów wymagań tych właściwości dla sześciu asfaltów modyfikowanych polimerami stosowanych w Polsce, a także dla asfaltów wysokomodyfikowanych polimerami. Wymagania podane w załączniku krajowym zostały ustalone przez zespół roboczy Podkomitetu ds. Asfaltów KT 222 PKN.
przesuń w dół
Zgodność właściwości asfaltów modyfikowanych z wymaganiami normy PN-EN 14023 i z podanymi w niej wartościami (łącznie z klasami) powinna być wykazana poprzez:
  • wstępne badanie typu,
  • zakładową kontrolę produkcji (ZKP).
Norma wymaga, aby producent wdrożył, udokumentował i utrzymywał zakładową kontrolę produkcji. System ZKP powinien składać się z procedur, regularnych inspekcji i badań, a wyniki powinny być wykorzystane do oceny jakości gotowego wyrobu. W tym rozdziale normy zawarte są wymagania odnośnie sprawdzania i konserwacji wyposażenia i urządzeń produkcyjnych. Podane zostały także sposoby kontroli właściwości, a mianowicie:
  • wszystkie właściwości, zgodnie z postanowieniem dotyczącym badań typu, powinny zostać poddane badaniom co najmniej raz w roku,
  • bieżąca kontrola jakości wyrobu powinna obejmować sprawdzenie rodzaju, częstość kontroli powinna być udokumentowana i powinna zapewniać, że właściwości nie zmieniły się znacząco od określonych we wstępnych badaniach typu.
Asfalty modyfikowane przeznaczone do budowy dróg, lotnisk i innych powierzchni przenoszących ruch kołowy są objęte systemem oceny zgodności „2+”, w którym wymagane jest, aby producent posiadał wdrożony system Zakładowej Kontroli Produkcji potwierdzony Certyfikatem ZKP, wystawionym przez jednostkę notyfikowaną.

Normowy Załącznik ZA zawiera ponadto procedurę oceny zgodności asfaltów modyfikowanych, podział zadań pomiędzy producenta i jednostkę notyfikowaną, rozdział dotyczący certyfikatu i deklaracji właściwości użytkowych oraz oznakowania CE i etykietowania.

Na rysunku 2. przedstawiono przykład informacji towarzyszącej oznakowaniu CE asfaltu modyfikowanego ORBITON 45/80-55 produkcji ORLEN Asfalt z 2015 roku.
rozwińzwiń

kontakt

ORLEN Asfalt Sp. z o.o.
ul. Łukasiewicza 39
09-400 Płock
tel.: (+48) 24 256 98 74
fax: (+48) 24 367 91 09
e-mail: asfalt@orlen-asfalt.pl
www.orlen-asfalt.pl
Dział Badań i Rozwoju ORLEN Asfalt
tel.: +48 24 256 99 31
krzysztof.blazejowski@orlen.pl
doradztwo.technologiczne@orlen-asfalt.pl